ceARTlc Fundacja

Central European Art LC Fundacja

www.ceARTlc.org

1. Celem Fundacji jest  głównie popularyzacja miedzy innymi polskiej,
czeskiej, morawskiej, slowackiej  i amerykanskiej sztuki – w kraju i
za granicą, w tym twórczości Leokadii Makarskiej-Cermak, dążenie do
rozwoju artystycznego, krzewienie kultury, sztuki i sportu:
działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania,
promocji i pomocy w rozwoju kariery artystycznej i sportowej dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych uzdolnionych plastycznie, muzycznie, a
także sportownie.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać inne polskie lub
zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki organizacyjne,
których działalność jest zbliżona z celami Fundacji, a także
współpracować z takimi osobami i jednostkami przy realizacji wspólnych
celów.
3. Działanie na rzecz ochrony materialnej twórczości polskich,
czeskich, morawskich, słowackich, amerykanskich i innych artystów, w
tym dzieł plastycznych Leokadii Makarskiej-Cermak.